2014-11-07
Obrót węglem kamiennym – nowy rodzaj koncesji i nowe kompetencje Prezesa URE

Podczas 79 posiedzeniu Sejmu RP, które odbyło się dziś, przyjęta została nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, której projekt wpłynął do Sejmu we wrześniu. Nowela dotyczy wprowadzenia nowego rodzaju koncesji na obrót węglem kamiennym, w tym obrót z zagranicą. Co oznacza w praktyce dla handlujących węglem? 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji, wprowadzenie regulacji dla obrotu węglem kamiennym ma na celu m.in. wsparcie rodzimej produkcji, poprzez wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji związanej z importem tańszego surowca, niespełniającego wymogów jakościowych, który wypiera węgiel krajowy. Jak wskazano w uzasadnieniu, wprowadzenie koncesji na obrót paliwami stałymi, zawierającej wymóg dotyczący lokalizacji przedsiębiorstwa, a także udzielanie koncesji podmiotom dysponującym środkami finansowymi i możliwościami technicznymi będzie stanowić „istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa obrotu paliwami stałymi przed zjawiskami patologicznymi, zwłaszcza będzie to ważny instrument chroniący rodzimy rynek obrotu paliwami stałymi przed nieuczciwą konkurencją”.

Przyjęta nowelizacja w art. 33, dotyczącym koncesji udzielanych przez Prezesa URE, dodaje nowy ust. 1c, zgodnie z którym, Prezes URE będzie udzielał koncesji na obrót węglem kamiennym, w tym obrót węglem kamiennym z zagranicą wnioskodawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nowelizacja wprowadzi do Prawa energetycznego także nowy art. 37a, który przewiduje określone wymagania co do elementów koniecznych dla koncesji na obrót węglem kamiennym, w tym obrót z zagranicą. Powyższe wymagania będą miały charakter standardowy i obejmą wymóg określenia:

  • podmiotu i jego siedziby,
  • przedmiotu i zakresu działalności,
  • daty rozpoczęcia działalności oraz warunków jej wykonywania,
  • okres ważności koncesji,
  • szczególnych warunków wykonywania działalności objętej koncesją, w tym zasady powiadamiania Prezesa URE o niepodjęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności

Konieczne będzie również wskazanie numeru KRS albo CEIDG, a także NIP. Koncesja będzie również określała warunki zaprzestania prowadzenia działalności po jej wygaśnięciu lub cofnięciu.

Warto wskazać, że wprowadzone nowelą przepisy nie przewidują szczególnych regulacji dotyczących czasu na jaki koncesja na obrót węglem kamiennym może zostać udzielona. Zastosowanie znajdzie więc ogólna regulacja art. 36 Prawa energetycznego, zgodnie z którą, koncesja udzielana będzie na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Zainteresowany będzie mógł wnioskować o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Co to oznacza dla prowadzących działalność?
Zawarty w noweli przepis przejściowy przewiduje, iż podmioty wykonujące działalność w przedmiotowym zakresie przed wejściem w życie ustawy, będą mogły tę działalność wykonywać legalnie na dotychczasowych zasadach bez koncesji. Warunkiem będzie złożenie wniosku o jej udzielenie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wykonywanie działalności bez koncesji będzie możliwe nie dłużej niż do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez Prezesa URE.

Co po tym czasie lub w przypadku niezłożenia wniosku o wydanie koncesji?
Zgodnie z art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, wykonujący działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

W związku z powyższym, nieuzyskanie koncesji na obrót węglem kamiennym, w tym obrót z zagranicą, będzie skutkowało ryzkiem w postaci ograniczenia wolności, która zgodnie z art. 18 Kodeksu wykroczeń, trwa 1 miesiąc lub grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł (art. 24 §1 Kodeksu wykroczeń).
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
  • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
  • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
  • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)energetyka odnawialna (8)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)gospodarka (7)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)paliwa (4)ekologia (4) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)hydrogen (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)wodór (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję