2015-01-26
Reforma regulacji obrotu paliwami stałymi – nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw funkcjonuje od 1 maja 2004 r. Głównym celem jego wdrożenia było umożliwienie wywiązania się przez Polskę z obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2007 r. podstawę prawną funkcjonowania systemu stanowi ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, której nowelizacja z dnia 10 października 2014 r. zapoczątkowała reformę regulacji obrotu paliwami stałymi w Polsce. Znowelizowana ustawa weszła w życie 14 listopada 2014 r. Zgodnie z założeniami miała wprowadzić rozwiązania umożliwiające lepszą kontrolę jakości paliw stałych, a zwłaszcza węgla kamiennego. Z perspektywy ponad dwóch miesięcy obowiązywania warto rozważyć, w jaki sposób zmiana ustawy wpłynęła i wpłynie na faktyczne funkcjonowanie sprzedawców paliw stałych oraz konsumentów.

Współautorem tego wpisu jest Łukasz Jankowski

Nowelizacja wprowadziła definicję, zgodnie z którą przez paliwo stałe należy rozumieć:

 1. węgiel kamienny, brykiety, pelety zawierające, co najmniej 90% węgla kamiennego, muły węglowe oraz flotokoncentraty
 2. paliwo stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w temperaturze powyżej 450°C.

Ustawodawca definiuje jako paliwo stałe węgiel kamienny oraz jego pochodne, pozostawiając poza zakresem regulacji m.in. węgiel brunatny oraz węgiel drzewny, powszechnie uznane za paliwa stałe. Przedmiotowa luka świadczy o niekonsekwencji działania prawodawcy już na wstępnym etapie tworzenia ram prawnych obrotu paliwami stałymi w Polsce (por. uwagi do ustawy).

Wymagania jakościowe po zmianie
Nowelizacja zakłada wprowadzenie wymagań jakościowych dla paliw stałych w celu zapewnienia ochrony środowiska, zdrowia ludzi oraz interesów konsumentów, według prawodawcy zagrożonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi, stosowanymi przez sprzedawców węgla (zob. uzasadnienie do ustawy).

Ustawa stanowi upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki do wydania trzech rozporządzeń, w sprawie:

 1. wymagań jakościowych,
 2. sposobu pobierania prób,
 3. metod badania jakości paliw
  przy uwzględnieniu w szczególności stanu wiedzy technicznej lub metod określonych w odpowiednich normach.

Mimo, że ustawa weszła w życie 14 listopada 2014 r. dotychczas nie wydano żadnego z powyższych rozporządzeń, co oznacza że obrót paliwami stałymi odbywa się bez żadnych ograniczeń.

Wymagania jakościowe – jak jest?
W aktualnym stanie prawnym nie obowiązują przepisy, które regulowałyby dopuszczalną wartość parametrów paliw stałych. Obecnie podstawę oceny jakości np. węgla kamiennego stanowi certyfikat, sporządzany na zlecenie przez niezależne, akredytowane laboratorium. Certyfikat jest świadectwem badania jakości, z reguły w zakresie następujących parametrów:

  - wartości opałowej Qir
  - zawartości popiołu Ar
  - zawartości siarki Str
  - zawartość wilgoci całkowitej Wtr
  - zawartość części lotnych
  - granulacji.

W kontekście powyższego można przypuszczać, iż minister właściwy do spraw gospodarki wskaże w rozporządzeniach dopuszczalne parametry jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu w Polsce, a także nada moc prawną zasadom poboru prób oraz metodom badania jakości paliw.

Dopuszczenie do obrotu a pochodzenie towaru
Ustawa zabrania wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych określonych w aktach wykonawczych, których brak. Z przyjętych przepisów wynika, że planowane rozporządzenia będą wiążące, zarówno dla podmiotów obracających krajowymi paliwami stałymi, jak również sprowadzanymi z terytorium państwa trzeciego.

Wyjątek od tej reguły stanowią paliwa stałe dopuszczone do obrotu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, gdy spełniają wymagania unijne. Ustawa niestety nie wskazuje konkretnych przepisów Unii Europejskiej, co rodzi wątpliwość istnienia przedmiotowych norm.  Ten niekorzystny względem celu ustawy wyjątek, wprowadził kuchennymi drzwiami do obrotu w kraju paliwa stałe niespełniające polskich norm.

Niestety nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 10 października 2014 r. nie zrewolucjonizowała hurtowego obrotu paliwami stałymi. Sektor wypracował zwyczaje i praktyki kupna/sprzedaży, zbliżone do zapowiadanych zmian i znacznie wyprzedził w tym zakresie ustawodawcę. Nowelizacja powinna natomiast pozytywnie wpłynąć na zabezpieczenie interesów odbiorców detalicznych, gdyż ograniczy ryzyko nabycia paliwa o parametrach poniżej normy.

W praktyce, wyznaczenie granic parametrów jakości może okazać się bardzo trudne. Wprowadzenie rygoru np. niskiej zawartości popiołu lub siarki może skutkować ograniczeniem obrotu w Polsce rodzimymi paliwami stałymi, co z pewnością nie było zamiarem prawodawcy.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
 • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
 • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
 • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)energetyka odnawialna (8)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)gospodarka (7)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)paliwa (4)ekologia (4) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)hydrogen (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)wodór (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję