2015-03-12
Są projekty będzie kontrola – węgiel kamienny na celowniku

W styczniu 2015 r. Minister Gospodarki przedstawił projekty trzech rozporządzeń dotyczących, jakości paliw stałych. Wejście w życie analizowanych we wcześniejszym wpisie aktów wykonawczych uruchomi mechanizm monitoringu i kontroli węgla kamiennego wprowadzony ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Przedsiębiorcom obracającym paliwami stałymi zaleca się uważne obserwowanie procesów legislacyjnych w celu dostosowania działalności przedsiębiorstwa do zapowiadanych zmian.

Współautorem tego wpisu jest Łukasz Jankowski

Nowe kompetencje prezesa UOKiK

W celu przeciwdziałaniu transportowaniu, magazynowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych ustawodawca rozszerzył zakres przedmiotowy Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw o węgiel kamienny i jego pochodne.

Systemem zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działający przy pomocy Inspekcji Handlowej. Do głównych zadań Prezesa należy:

• prowadzenie wykazów przedsiębiorców obracających paliwami stałymi, na podstawie danych z kontroli przeprowadzanych m.in. przez Inspekcję Handlową, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Regulacji Energetyki. Wykazy te nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej.

• Określanie minimalnej liczby przedsiębiorców obracających paliwami stałymi, u których dokonywana będzie kontrola. Prezes może zarządzić również kontrolę dodatkowych przedsiębiorców w przypadku uzyskania informacji o niewłaściwej jakości.

• Sporządzanie planu kontroli. Dokumenty te podlegają ochronie na zasadach i  w  trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

• Gromadzenie i przetwarzanie, na potrzeby Systemu, danych statystycznych dotyczących jakości paliw.

Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej jest z kolei odpowiedzialny za sporządzanie i  przekazywanie do Prezesa UOKiK rocznego raportu zawierającego analizę wyników  kontroli jakości węgla kamiennego i jego pochodnych.

Kontrola jakości węgla kamiennego

Zgodnie z ustawą kontrolę u wyznaczonych przez UOKiK przedsiębiorców, prowadzą inspektorzy Inspekcji Handlowej po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważnienia zawierającego:
• podstawę prawną do wykonywania kontroli;
• oznaczenie organu kontroli;
• datę i miejsce wystawienia;
• oznaczenie kontrolującego;
• firmę kontrolowanego;
• określenie zakresu kontroli;
• datę rozpoczęcia i przewidywany termin jej zakończenia;
• podpis osoby udzielającej upoważnienia
• pouczenie o prawach i obowiązkach.

Podczas kontroli inspektorzy ustalają pochodzenie paliwa, pobierają i zabezpieczają próbki oraz niezwłocznie przekazują je do badania w akredytowanym przez PCA laboratorium. Sposób pobierania prób oraz metody badania jakości paliw stałych zostaną wkrótce uregulowane w rozporządzeniach Ministra Gospodarki.

Po zakończeniu czynności kontrolnych, inspektor sporządza protokół pobrania próbek, który zawiera m.in.:
• pieczęć urzędową;
• oznaczenie przedsiębiorcy;
• numery identyfikacyjne;
• datę pobrania;
• określenie miejsca pobrania;
• opis sposobu próbobrania;
• informacje o ilości paliwa z którego pobrano próbki;
• informacje od przedsiębiorcy, dotyczące pochodzenia i jakości badanego paliwa;
• określenie rodzaju oferowanego oraz ilość pobranego paliwa;
• oznaczenie inspektora pobierającego próbki;
• podpisy kontrolowanego albo przedstawicieli.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Prezes UOKiK niezwłocznie wyznacza przedsiębiorcę, który dostarczył węgiel złej jakości w celu przeprowadzenia kontroli również u niego.

Jeżeli badania wykażą, że węgiel nie spełnia norm UOKiK nałoży na kontrolowanego obowiązek pokrycia kosztów przeprowadzonych badań.

Niezależnie od tego Inspekcja Handlowa przekaże negatywne wyniki kontroli jakości paliw (dokładne adresy kontrolowanych podmiotów, wyniki badań laboratoryjnych) do właściwych miejscowo prokuratur.

Sankcje

Należy podkreślić, że każde naruszenie parametru w pobranej próbce, niezależnie od stopnia tego naruszenia, stanowi złamanie zakazu wprowadzania do obrotu paliwa nie spełniającego wymagań jakościowych i powinno być karane zgodnie z przepisami karnymi określonymi w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa wprowadza następujące kary:

• karę grzywny  od 50.000 zł do 500.000 zł lub karę pozbawienia wolności do lat 3 za wprowadzanie do obrotu lub objęcie procedurą celną paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych;
• karę grzywny od 100.000 zł do 1.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat jeżeli paliwa stałe stanowią mienie znacznej wartości;
• karę grzywny od 25.000 zł do 250.000 zł jeżeli sprawca czynu w obydwu powyższych przypadkach działa nieumyślnie;
• karę grzywny od 10.000 zł do 25.000 zł w przypadku naruszeń mniejszej wagi.

Dodatkowo, uniemożliwianie lub utrudnianie inspektorowi przeprowadzenie kontroli lub usuwanie paliwa zabezpieczonego w wyniku kontroli, jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Nowelizacja ustawy o monitorowaniu wprowadziła system kontroli i monitorowania jakości węgla kamiennego. Wejście w życie rozporządzeń jakościowych będzie stanowiło podstawę  prawną dla UOKiK oraz IH do prowadzenia kontroli na podstawie nowych, surowszych przepisów. Przedsiębiorcy handlujący paliwami stałymi powinni zadbać, aby oferowany przez nich węgiel spełniał wymagane prawem normy. W innym razie będą narażeni na surowe kary wynikające z popełnienia przestępstwa paliwowego.

Warto wskazać, że zmiany wprowadzone omawianą ustawą pozostają w ścisłym związku z zaawansowanymi pracami legislacyjnymi nad kolejną nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne, która wprowadza koncesję na obrót węglem kamiennym.

Trwają również prace nad nowelizacją prawa zamówień publicznych. Nowe zapisy mają promować zakupy polskiego węgla kamiennego przez instytucje publiczne. Według przedstawicieli związków zawodowych ok. 80 proc. przetargów na dostawy węgla do jednostek budżetowych wygrywają obecnie dostawcy węgla importowanego.


Komentarze
Kilof: Czyli jak rozumiem inspekcja chłopo-robotnicza i ORMO będa w wsadzać do pierdla. Komuna pełna ....brawo!!! Pani Mileno , jak to obejść...prosimy o propozycje!!!
2015-03-13

Milena Kazanowska-Kędzierska: Rozwiązanie zależy od kształtu prowadzonej działalności. Szukając rozwiązania dla podmiotów pośredniczących w obrocie paliwami stałymi, warto rozważyć fakt, iż projekty rozporządzeń nie zawierają kompletnego katalogu typów węgla (przykładowo rozporządzenie nie zawiera norm dla miału 0-50 - czyli tego, który jest nabywany przez polskie ciepłownie i elektrownie), co oznacza, że zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o systemie monitorowania i kontroli, nieuregulowany typ węgla nie będzie podlegał kontroli. Dodatkowo można wysnuć tezę, że ciepłownie czy elektrownie posiadające status finalnego nabywcy wyrobów węglowych (a nie pośredniczącego podmiotu węglowego) nie będą obowiązane do potwierdzania, jakości paliwa, jako że rozporządzenia wykonawcze będą właściwe wyłącznie dla paliw znajdujących się w obrocie.
2015-03-13
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
  • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
  • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
  • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)energetyka odnawialna (8)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)gospodarka (7)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)paliwa (4)ekologia (4) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)hydrogen (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)wodór (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję