2015-08-10
Dlaczego odbiorcy przemysłowi nie skorzystali z ulgi?

odbiorca przemysłowyW dniu 15 maja 2015 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował listę odbiorców przemysłowych uprawnionych do skorzystania z ulg w 2015 roku. Na liście Prezesa URE widnieje 317 przedsiębiorstw, które zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii do dnia 28 kwietnia 2015 roku złożyły stosowne oświadczenia i zostały objęte ulgami.

Współautorem tego wpisu jest Łukasz Jankowski

Jak podaje Ministerstwo Gospodarki w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego, szacuje się, że w Polsce działa około 1000 podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi. Zastanawiający jest fakt, dlaczego zaledwie 30% z nich zaoszczędzi w tym roku na energii. Niektórzy twierdzą, że małe zainteresowanie ulgami może być wynikiem skomplikowanej regulacji prawnej. Pojawiały się również głosy, że przyczyną bierności odbiorców był krótki termin na złożenie oświadczeń uprawniających do uzyskania ulg. Argumenty wydawałyby się racjonalne, gdyby nie fakt, że odbiorcami przemysłowymi są przedsiębiorstwa, a zatem podmioty profesjonalne, na co dzień funkcjonujące w ściśle regulowanym sektorze. Odnosząc się do 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia, licząc od dnia wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, bez wątpienia nie należy on do najdłuższych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ustawa o OZE była procedowana od 2011 roku, dlatego też podmioty, których dotyczy, nie powinny zasłaniać się nieprzewidywalnością zmiany prawa. Podstawą dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw jest stały monitoring procesów legislacyjnych dotyczących prowadzonej przez nie działalności.

Ulgi dla odbiorców przemysłowych na 2016 rok

W związku z tym, że termin do złożenia oświadczeń na skorzystanie z ulgi w 2016 roku mija 30 listopada 2015 roku, warto zapoznać się z przepisami i warunkami jej uzyskania. Odbiorcy przemysłowi mają coroczny obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej, wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub uiszczenia opłaty zastępczej. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Ustawą o OZE, odbiorcami przemysłowymi są odbiorcy końcowi, którzy po pierwsze prowadzą określony rodzaj działalności gospodarczej, zgodnie z art. 52 ustawy o OZE np. w zakresie wydobycia węgla kamiennego. Po drugie, współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej tych odbiorców powinien wynosi co najmniej 3%. Przez współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej należy rozumieć stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest wykonywana w okresie krótszym niż trzy lata, wartość dodaną brutto oblicza się jako średnią arytmetyczną z okresu wykonywania tej działalności. W lipcu tego roku Ministerstwo Gospodarki opublikowało nowy projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego. W chwili obecnej projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Warto wskazać, że wyróżnia się dwa rodzaje odbiorców przemysłowych uprawnionych do ulg. Pierwszy rodzaj stanowią odbiorcy, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej. Ta grupa odbiorców po złożeniu stosownego oświadczenia uprawniona jest do samodzielnej realizacji obowiązku w odniesieniu do całego wolumenu energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w danym okresie rozliczeniowym.  Drugą grupę stanowią odbiorcy, którzy we wskazanym okresie zużyli mniej niż 100GWh energii elektrycznej. Odbiorcy zużywający mniej niż 100GWh po złożeniu stosownego oświadczenia mogą skorzystać z ulgi, zgłaszając swojemu sprzedawcy energii fakt złożenia takiego oświadczenia oraz wskazując zakres zwolnienia z obowiązku. Ulga będzie dotyczyć całego wolumenu energii elektrycznej sprzedanej tym odbiorcom na własny użytek w 2016 roku. W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę na to, że „odbiorcy zużywający mniej niż 100 GWh”, nabywający energię od przedsiębiorstw energetycznych, realizują swoje obowiązki nabywania i umarzania certyfikatów za pośrednictwem tych podmiotów. W praktyce odbywa się to poprzez zapłatę ceny, która zawiera opłaty obligatoryjne. 

W celu skorzystania z możliwości uzyskania ulgi odbiorca przemysłowy powinien złożyć do Prezesa URE w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. oświadczenie potwierdzające:

  • wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 Ustawy o OZE
  • ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku (tj. w roku 2015)
  • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia tej wartości
  • ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy o OZE, wyrażoną w procentach.

Prezes URE powinien sporządzić wykaz odbiorców przemysłowych uprawnionych do skorzystania z ulgi w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. Odbiorcy przemysłowi, którzy złożyli oświadczenie i dla których wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wyniosła:

  • nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% - wykonują swój obowiązek w odniesieniu do 80% ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w 2016 r.
  • powyżej 20% i nie więcej niż 40% - wykonują swój obowiązek w odniesieniu do 60% ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w 2016 r.
  • powyżej 40% - wykonują swój obowiązek w odniesieniu do 15% ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w 2016 r.

Oznacza to, że odbiorca przemysłowy osiągający określony współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, spełniający pozostałe wymogi formalne, może skorzystać z ulgi we wskazanym ustawą zakresie. Ulgę stosuje się do części ceny związanej bezpośrednio z obowiązkiem nabywania i umarzania świadectw pochodzenia. Korzystając z ulg, przedsiębiorstwa energochłonne, w zależności od współczynnika intensywności zużycia energii, mogą zaoszczędzić od 20 do 85% kosztów wsparcia OZE. Wydaje się, że jest o co walczyć, jednakże dopiero w grudniu okaże się, czy odbiorcy przemysłowi podjęli trud i wysiłek wypełnienia stosownej dokumentacji w celu uzyskania przedmiotowych obniżek na energię w 2016 roku.


Komentarze
andrzej: Jest jeszcze problem, który nie został poruszony a jest bardzo istotny. Część zakładów, które otrzymały status odbiorcy przemysłowego nie otrzymała ulg na energię elektryczną. Sprzedawcy energii zasłaniają się i tłumaczą, że nie muszą i odsyłają do sądów. URE również "umywa ręce"
2015-09-16

Łukasz Jankowski: Dziękujemy za komentarz. Aspekt faktycznie bardzo ciekawy i niejednoznaczny. Zakładam, że sprzedawca w takiej sytuacji powołuje się na zapisy kontraktu, w którym przewidział nabycie pełnego udziału obowiązkowych świadectw. Jeśli uprawnienie do ulgi pojawiło się w toku kontraktu, sytuacja faktycznie może prowokować do odmowy. Przewiduję jednakże, że przy nowo zawieranych kontraktach problem nie wystąpi.
2015-09-18

Bartosz: Na złożenie przez odbiorcę przemysłowego oświadczenia do prezesa URE został jeszcze miesiąc. Ciekawi mnie jak teraz będą wyglądały statystyki, ilu odbiorców złoży takie oświadczenia i ilu będzie uprawnionych do skorzystania z ulgi. Wydaje mi się, że będą to lepiej wyglądające dane niż te z 15 maja. Może warto opublikować w tym artykule takie dodatkowe informacje jak już zostaną ogłoszone.
2015-10-28

Milena Kazanowska - Kędzierska: Panie Bartoszu, dziękuję serdecznie za komentarz oraz bardzo dobrą uwagę, postaramy się ustalić statystyki dotyczące przedsiębiorców wnioskujących o ulgi na 2016 r.
2015-11-03

marek: w jakis sposób obliczyc wskaźnik za rok 2015 skoro oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2015?
2015-11-02

Milena Kazanowska - Kędzierska: Poruszył Pan bardzo istotny problem, który stanowi kolejną lukę w prawie. Odnośnie metodologii wyliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, Urząd Regulacji Energetyki wystosował zapytanie do Ministerstwa Gospodarki, które się do niego jeszcze nie ustosunkowało. W związku z powyższym Urząd Regulacji Energetyki przyjął rozwiązanie, że zużycie za okres do końca 2015 należy oszacować na podstawie danych zużycia z dwóch ubiegłych lat, czyli w latach 2013 - 2014. Wydaje się, że najprostszym sposobem byłoby po prostu przeniesienie metodologii wyliczania współczynnika w 2015 r. z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego z dnia 2 listopada 2015 r. Zgodnie z rozporządzeniem, które wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej obliczonego w oparciu o dane obejmujące rok poprzedzający rok realizacji obowiązku do dnia 30 listopada tego roku, a więc przed uzyskaniem pełnych danych rocznych, będzie obliczana w odniesieniu do okresu od 1 listopada do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, w zakresie, w jakim odpowiednich danych nie da się ustalić, na podstawie oszacowania dostępnych wielkości z analogicznego okresu dwóch poprzednich lat.
2015-11-04

Milena Kazanowska - Kędzierska: Teoretycznie odbiorcy przemysłowi mogą wystąpić o ulgi na rok 2016, jednakże w praktyce okazuje się, że już na etapie wypełniania oświadczenia pojawiają się problemy. W związku ze zbliżającym się terminem na składanie oświadczeń przez odbiorców przemysłowych, uprawniających ich do skorzystania z ulgi (30 listopada), Urząd Regulacji Energetyki dnia 2 października tego roku wystąpił do Ministerstwa Gospodarki o pilne zajęcie stanowiska w sprawie kalkulacji współczynnika zużycia energii elektrycznej. Ministerstwo Gospodarki odpowiedziało dopiero 28 października, natomiast Urząd Regulacji Energetyki opublikował stanowisko Ministerstwa wczoraj. Ciekawe jest to, że dopiero na miesiąc przed końcem terminu, Ministerstwo zaproponowało posłużenie się metodologią opracowaną odpowiednio wcześniej w projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego z dnia 2 listopada 2015 r., które wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że nie jest właściwe w sprawie dokonywania wykładni przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Niepokojący jest fakt, że Ministerstwo oraz URE nie potrafią wypracować wspólnego stanowiska w tak prostej sprawie, jaką bez wątpienia jest przyjęcie jednolitej metodologii wyliczania współczynnika intensywności za rok 2015, nota bene opracowanej w przyjętym już rozporządzeniu.
2015-11-06

FoxFish: Szanowni Państwo, W dniu wczorajszym URE opublikowało następujący komunikat: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6360,Informacja-w-sprawie-podmiotow-uprawnionych-do-zlozenia-oswiadczenia-o-ktorym-mo.html Jak Państwo zapatrują się na taką sytuację, że podmiot A nie był w roku 2015 odbiorcą końcowym, ponieważ zakupował (refaktura) on energię elektryczną od pomiotu B (który miał umowę na zakup. en. el. - był więc odbiorcą końcowym, gwoli ścisłości: podmioty A i B działają w jednej grupie kapitałowej). Przy czym od 1 stycznia 2016 podmiot A będzie odbiorcą końcowym (ponieważ zawarł umowę z przedsiębiorstwem energetycznym). Czy w takim wypadku złożenie (przez podmiot A) oświadczenia o którym mowa w ust. 52 ust. 3 ustawy o OZE (a następnie uzyskanie wpisu na listę odbiorców przemysłowych) może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami?
2015-12-23

Marcin Ceglewski: Dzień Dobry, mam pytanie co z odbiorcami przemysłowymi re fakturującymi cześć energii na inne podmioty ( zgodnie z prawem niezarobkowo jest to uzasadnione prawnie bez koncesji). Czy jest to w ogóle możliwe, jak wtedy wyliczyć koszt energii i jak się rozliczyć z pododbiorcami
2016-02-15

Milena Kazanowska-Kędzierska: Dzień dobry, Panie Marcinie, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, dopuszcza się możliwość dokonywania rozliczeń dostaw energii elektrycznej na zasadach "refakturowania" w trybie art. 45a Prawa energetycznego. Jednakże należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 6 Prawa energetycznego przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego, którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności i oznaczona kodami wskazanymi w tym przepisie, dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 13a Prawa energetycznego, odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek (do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zużytej przez inny podmiot, który rozlicza się za dostarczoną energię na zasadach "refakturowania"). W takiej sytuacji wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej odbiorcy przemysłowego powinna wynosić nie mniej niż 3% w stosunku do energii elektrycznej wykorzystanej na użytek własny. Takie założenie należałoby również przyjąć przy okazji wyliczania kosztów energii. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że status odbiorcy przemysłowego może posiadać jedynie ten podmiot, który jest odbiorcą końcowym w rozumieniu powołanego art. 3 pkt 13a Prawa energetycznego, a zatem odbiorcą, który dokonuje zakupu energii elektrycznej na użytek własny na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
2016-02-16
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
  • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
  • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
  • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)energetyka odnawialna (8)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)gospodarka (7)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)paliwa (4)ekologia (4) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)hydrogen (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)wodór (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję