2016-06-13
Nowe zasady realizacji obowiązku OZE

Nowelizacja OZE wprowadza zmiany w zakresie realizacji tzw. obowiązku OZE. Zmiany obejmują również wprowadzenie nowego wzoru obliczania opłaty zastępczej, niższej stawki Ozj oraz utworzenie oddzielnego rynku certyfikatów dla biogazowni rolniczych.

Dnia 5 maja 2016 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy 476. Na posiedzeniu Sejmu 20 maja 2016 r. miało miejsce pierwsze czytanie projektu nowelizacji OZE. Natomiast 24 maja 2016 r. na posiedzeniu Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa posłowie wnieśli poprawki do projektu, które wprowadzają m.in. zmiany w zakresie wykonywania obowiązku OZE oraz wyodrębniają rynek zielonych certyfikatów dla biogazowni rolniczych. W dniach 31 maja oraz 7-9 czerwca 2016 r. odbyły się kolejne posiedzenia Komisji, na których przyjęto znaczną część poprawek do projektu (druk 551, 551-A).Ostatecznie dnia 10 czerwca Sejm uchwalił nowelizację OZE.

Obowiązek OZE polega na tym, że przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego lub uiścić opłatę zastępczą.

Zgodnie z nowelizacją obowiązek OZE uznaje się za spełniony, jeżeli za dany rok udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej, w danym roku w:

 1. ilości energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, albo
 2. całkowitej rocznej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii elektrycznej na własny użytek, na podstawie transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, albo
 3. całkowitej rocznej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii elektrycznej na własny użytek, na podstawie transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o którym mowa w pkt 2, będących przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach giełdowej izby rozrachunkowej przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo
 4. całkowitej rocznej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii elektrycznej na podstawie transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, albo
 5. ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek
 • z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii lub uiszczonej opłaty zastępczej – wynosi 19,35%; 
 • z biogazu rolniczego lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lub uiszczonej opłaty zastępczej - wynosi 0,65%.

Z powyższego wynika, że ogólny udział OZE (20%) pozostaje bez zmian, zmianie ulega natomiast sposób realizacji przedmiotowego obowiązku. Wyodrębniono również rynek zielonych certyfikatów dla biogazowni rolniczych. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, Minister właściwy do spraw energii może, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, zmienić wielkość udziału realizacji obowiązku OZE na kolejne lata kalendarzowe.

Nowelizacja OZE wprowadza również nowy wzór obliczania opłaty zastępczej, zgodnie z którym:

Oz= Ozj×(Eo-Eu)+ Ozj×(Eb-Es),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • Oz – opłatę zastępczą wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,
 • Ozj – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 250,00 złotych za 1 MWh,
 • Eo – ilość energii elektrycznej w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wytworzonej z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii w danym roku,
 • Eu – ilość energii elektrycznej w MWh, wynikającą ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wytworzonej z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii, które obowiązany podmiot, przedstawił do umorzenia w danym roku,
 • Eb – ilość energii elektrycznej w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w danym roku,
 • Es – ilość energii elektrycznej w MWh, wynikającą ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, które obowiązany podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, przedstawił do umorzenia w danym roku.

Zmianie ulegają również zasady uiszczania opłaty zastępczej. Podmiot realizujący obowiązek OZE, będzie obowiązany do realizacji swojego obowiązku w drodze umarzania świadectw pochodzenia,  w przypadku, gdy którakolwiek ze średnioważonych cen praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będzie niższa od wartości jednostkowej opłaty zastępczej określonej w ustawie. Proponowany przepis ma ograniczyć możliwość uiszczania opłaty zastępczej, w sytuacji gdy na rynku będą dostępne świadectwa pochodzenia spełniające ten warunek.  

Nowelizacja OZE wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Oznacza to, że przepisy objęte nowelizacją wejdą w życie w tym samym terminie co pozostałe przepisy rozdziału 4 Ustawy o OZE, których nowelizacja nie dotyczy.

 

Tekst autorstwa Mileny Kazanowskiej-Kędzierskiej

 
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
 • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
 • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
 • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)energetyka odnawialna (8)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)gospodarka (7)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)paliwa (4)ekologia (4) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)hydrogen (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)wodór (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję