2016-09-16
Przedsiębiorco paliwowy, nie przegap terminu, czyli w skrócie o nowelizacji ustawy prawo energetyczne

Nowelizacja ustawy prawo energetyczne z dnia 22 lipca 2016 roku wprowadziła zasadnicze zmiany dotyczące funkcjonowania rynku paliwowo-energetycznego – wśród nich między innymi definicje: paliw ciekłych, wytwarzania paliw ciekłych oraz podmiotu przywożącego. Nowe przepisy obowiązują od 2 września 2016 roku. Zmiany te pociągają za sobą szereg obowiązków dla przedsiębiorców paliwowych.  

Definicja paliw ciekłych

Należy wskazać, że dotychczas w związku z brakiem w ustawie prawo energetyczne legalnej definicji paliw ciekłych, paliwa te określane były w drodze decyzji Prezesa URE. Natomiast zgodnie z nowym art. 3 ust. 3b p.e. przez paliwa ciekłe należy rozumieć ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki:

(a)   półprodukty rafineryjn;

(b)   gaz płynny LPG

(c)    benzyny pirolityczne

(d)   benzyny silnikowe

(e)   benzyny lotnicze

(f)    paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

(g)   paliwa typu nafty do silników odrzutowych

(h)   inne nafty

(i)    oleje napędowe

(j)    lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe

(k)   ciężkie oleje opałowe

(l)    benzyny lakowe i przemysłowe

(m)  biopaliwa płynne (ciekłe)

- określone w załączniku В rozdziały 4 i 5 rozporządzenia nr 1099/2008.

Zgodnie z powyższym nowelizacja ustawy p.e. przy definiowaniu paliw ciekłych odsyła do rozporządzenie nr 1099/2008. Należy podkreślić, że załącznik B rozdział 4 i 5 rozporządzenia nr 1099/2008 kwalifikuje paliwa ciekłe poprzez wskazanie zarówno rodzaju nośnika energii, jak i opisowej definicji takiego nośnika.

Zmiany w zakresie przywozu paliw ciekłych

Nowelizacja ustawy p.e. wprowadza również zmiany w zakresie przywozu paliw ciekłych do Polski. Zgodnie z nową regulacją podmiot przywożący może dokonywać przywozu paliw ciekłych (importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia) po wpisaniu się do rejestru podmiotów przywożących prowadzonego przez Prezesa URE.

Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji p.e., każdy przywóz do Polski dwóch podstawowych gatunków paliw ciekłych (benzyny silnikowej oraz oleju napędowego), z wyłączeniem przywozu w zbiornikach samochodów, będzie pociągał za sobą obowiązki:

 • posiadania koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących;
 • utworzenia zapasu obowiązkowego;
 • wniesienia opłaty zapasowej oraz realizacji NCW.

W kontekście powyższego istotne jest ustalenie przez przedsiębiorców działających w branży, czy ze względu na kryteria podmiotowe lub przedmiotowe nie podlegają niniejszym obowiązkom.

Zgodnie z art. 3 ust. 12c) p.e. przez „podmiot przywożący” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych:

 • na potrzeby własne, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), lub;
 • w celu rozporządzenia nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub faktyczną, dla której dokonania nie jest wymagana koncesja, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 p.e., lub
 • w związku z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, która nie wymaga koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 p.e.

Przez „przywóz paliw ciekłych” należy natomiast rozumieć sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.

Podmiotem przywożącym jest zatem podmiot dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw ciekłych, czyli paliw o których stanowi art. 3 ust. 3b p.e. Odpowiednio, przywóz komponentów lub substancji, które nie zostały ujęte wprost w powyżej wskazanym katalogu paliw ciekłych (przy uwzględnieniu klasyfikacji rodzajowej oraz przeznaczenia substancji) nie powinien skutkować uznaniem takiego podmiotu za podmiot przywożący. 

Rozporządzenie Ministra właściwego do spraw energii

Należy pamiętać, że szczegółowy wykaz paliw ciekłych zostanie określony dopiero przez Ministra właściwego do spraw energii, w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 32 ust. 6 p.e.

W przedmiotowym rozporządzeniu zostanie uregulowany katalog paliw ciekłych, których:

 • wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, oraz
 • przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Minister właściwy do spraw energii ustali katalog paliw ciekłych, stosując obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) według załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 07.09.1987, str. 1).

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy p.e. projektodawca wskazał, że kody CN będą stanowiły konkretyzację produktów w ramach rodzajów paliw ciekłych wymienionych w art. 3 ust. 3b p.e. Zgodnie z wykładnią celowościową takie rozwiązanie ma zapewnić elastyczność wykazu paliw ciekłych oraz uszczelnić system. W uzasadnieniu wskazano również, że rozwiązanie jest tożsame z tym, które ustawodawca przyjął w ustawie o zapasach ropy naftowej.

Dlatego też należy spodziewać się, że rozporządzenie będzie zawierało podobną klasyfikację nośników energii wraz z przypisanymi kodami CN, do klasyfikacji przyjętej w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego wykazu.

Ważne terminy

Przedsiębiorcy paliwowi prowadzący działalność na podstawie koncesji wydanych na starych zasadach mają obowiązek wystąpienia z wnioskiem o dostosowanie treści tych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia. 

W przypadku niezłożenia takiego wniosku, koncesje na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji wygasają z upływem ostatniego dnia terminu na złożenie albo uzupełnienie wniosku.

Podobnie podmioty prowadzące działalność wymagającą wpisu do rejestru podmiotów przywożących mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych definiujących paliwa ciekłe.

Wobec powyższego przedsiębiorcy powinni na bieżąco monitorować stan prawny – jak się wydaje najważniejszego w chwili obecnej – rozporządzenia dla branży.

 

Tekst autorstwa Mileny Kazanowskiej-Kędzierskiej
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
 • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
 • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
 • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
2021
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)energetyka odnawialna (8)gospodarka (7)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)węgiel (6)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)moc (5)ekologia (4)paliwa (4)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję